Look for skill © är en gratis plattform för kulturella och kreativa tjänster i Europa, som TziViva utvecklat och som lanserades under sommaren 2017. Vår förhoppning är att plattformen ska öka affärsmöjligheterna för kulturella och kreativa tjänsteutövare – lokalt, nationellt och internationellt – samt stimulera till gränsöverskridande samarbeten.

Vi tillhandahåller Look for skill utan vinstintresse och har hittills bekostat allt som rör plattformen med egna resurser och utan extern finansiering. Vi söker sponsorer och ambassadörer som vill stödja plattformens fortsatta utveckling och drift. Välkommen att kontakta Inger Boman om du vill bidra/hjälpa till eller har några frågor! E-post: inger@lookforskill.com

Läs mer på lookforskill.com

Look for skill © is a free web platform for cultural and creative services in Europe, which TziViva developed and launched in the summer of 2017. Our hope is that the platform will increase business opportunities for cultural and creative service providers – locally, nationally and internationally – and to encourage cross-border collaborations.

We provide Look for skill with no profit and have so far funded everything that relates to the platform with our own resources and without external funding. We are looking for sponsors and ambassadors who want to support the platform’s continued development and operation. Welcome to contact Inger Boman if you want to contribute / help or have any questions! Email: inger@lookforskill.com

Learn more at lookforskill.com

.